Stadgar

L’AGORA KONSUMENTKOOPERATIV EKONOMISK FÖRENING

Antagna 2013-06-19

§ 1 Firma

Föreningens firma är L’AGORA KONSUMENTKOOPERATIV EKONOMISK FÖRENING.

§ 2 Ändamål

Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva
handel av mat och livsmedel av högsta kvalitet. Medlemmarna deltar genom handel och arbete i
föreningen.
Föreningen ämnar främja och stödja småskalig och i den mån det är möjligt även lokal produktion,
dels genom handel men även genom att för medlemmarna erbjuda en plattform av
utvecklingsmöjligheter för framställande av kvalitativ och närproducerad mat.
Föreningen vill för sina medlemmar även erbjuda en social gemenskap och ge möjlighet till
upplevelser och utbildning förknippade med odling, produktion och förädling av kvalitativa livsmedel.
Vidare skall föreningen arbeta för att sprida kunskap och intresse om hållbar produktion och
konsumtion av mat, naturliga och traditionella förädlingsmetoder samt lokal och global matkultur.
Föreningen vill även verka för ett på alla plan jämställt, solidariskt och etiskt samhälle.

§ 3 Säte

Styrelsen har sitt säte Gnesta kommun.

§ 4 Insats

En insats i föreningen är 1 000 kronor.

§ 5 Medlemsavgift

Medlemsavgiften beslutas av föreningsstämman.

§ 6 Medlemskap

Till medlem antas fysisk eller juridisk person som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut
samt stödja föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller den styrelsen utser.

§ 7 Uteslutning

Om en medlem bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen, motarbetar dess
intressen eller ändamål kan denne uteslutas av styrelsen.

§ 8 Utträde

Anmälan om utträde ur föreningen skall ske skriftligen till styrelsen. Utträde ur föreningen äger rum
vid den bokslutstidpunkt som inträffar tidigast 6 månader efter begäran om utträde.

§ 9 Förlust av rösträtt

Medlem som uteslutits eller sagt upp sig till utträde förlorar genast rätte att delta i överläggningar
och beslut om föreningens angelägenheter.

§ 10 Återbetalning av insatser

Medlem som lämnat föreningen äger ej rätt att återfå sin insats enligt beslut vid årsmötet 2017-03-26 samt vid extra årsmöte 2017-05-06.

§ 11 Styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämman. Styrelsen består av lägst 3 och högst 7 ordinarie ledamöter
samt högst 2 suppleanter. Mandatperioden för samtliga i styrelsen är ett år.

§ 12 Revisor

På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en revisor för tiden intill dess ordinarie
föreningsstämma hållits påföljande räkenskapsår.

§ 13 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen och dem som styrelsen därtill utser.

§ 14 Årsredovisning

Styrelsen skall överlämna sin årsredovisning senast en månad före föreningsstämman till revisorn.

§ 15 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 16 Stämmor

Ordinarie föreningsstämma äger rum före april månads utgång.

Extra stämma skall hållas när:

 • styrelsen anser att det behövs,
 • revisorn begär det,
 • minst en tiondel av samtliga röstberättigade begär det.

§ 17 Kallelse till stämma

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen per post eller e-post och senast två veckor före ordinarie
stämma och senast en vecka före extra stämma. Kallelse får ske högst fyra veckor före stämma.
Andra meddelanden än kallelse till föreningsstämma sker via e-post eller brev.

§ 18 Föreningsstämma

På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1.  Mötets öppnande.
 2.  Val av ordförande.
 3. Val av protokollförare.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Fråga om stämman utlysts i stadgeenlig ordning.
 8. Styrelsens årsredovisning av det gångna räkenskapsåret.
 9.  Revisorns berättelse.
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 11. Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust.
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 13. Bestämmande av ersättning till dem som enligt dessa stadgar skall väljas till olika uppdrag inom
  föreningen.
 14. Fastställande av årsavgift.
 15. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.
 16. Val av styrelseledamöter.
 17. Val av ordförande.
 18. Val av revisor och suppleanter.
 19. Val av valberedning.
 20. Ärenden som av styrelse eller medlem hänskjutits till stämman och som varit styrelsen tillhanda
  senast en månad innan stämman.
 21. Mötets avslutande.

§ 19 Rösträtt

Varje medlem äger en röst.

§ 20 Ärende på stämman

Medlem som vill ha ärende behandlat på föreningsstämma skall skriftligen anmäla detta till styrelsen
senast en månad innan stämman.

§ 21 Stadgeändring

Beträffande stadgeändring gäller vad som föreskrivs i 7 kap, § 14 och § 15 i Lagen om ekonomiska
föreningar.

§ 22 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall sedan i lag föreskriven avsättning till
reservfonden skett, enligt föreningsstämmans beslut, föras i ny räkning till kommande räkenskapsår,
alternativt användas till utveckling av L’AGORA KONSUMENTKOOPERATIV EKONOMISK FÖRENING
enligt paragraf 2, gällande ändamål och verksamhet.

§ 23 Upplösning

Vid föreningens upplösning skall behållna tillgångar efter det att medlemmarna fått tillbaka sina
insatser, delas lika mellan medlemmarna.

§ 24 Övrigt

I övrigt gäller reglerna i lagen om ekonomiska föreningar, 1987:667.